Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden NieuweComputers.nl en of ComputerWinkel.nl

 

Artikel 1. Definities

1.1. NieuweComputers.nl  is Dochteronderneming van ComputerWinkel.nl ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met NieuweComputers.nl en of ComputerWinkel.nl een overeenkomst heeft afgesloten.

1.3. Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855

(ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering

2.1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van NieuweComputers.nl en of ComputerWinkel.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van

toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze

voorwaarden zijn deze voor NieuweComputers.nl en of ComputerWinkel.nl alleen bindend indien en voor zover deze door NieuweComputers.nl en of ComputerWinkel.nl uitdrukkelijk

schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. NieuweComputers.nl en of ComputerWinkel.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

 

Artikel 3. Verplichtingen NieuweComputers.nl en of ComputerWinkel.nl

3.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert NieuweComputers.nl en of ComputerWinkel.nl dat de haar verstrekte opdracht

naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

3.2. NieuweComputers.nl en of ComputerWinkel.nl spant zich in om de gegevens die Opdrachtgever opslaat op de apparatuur van NieuweComputers.nl en of ComputerWinkel.nl

zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. Opdrachtgever bepaalt de

gewenste beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens door het instellen van toegangsrechten.

3.3. NieuweComputers.nl en of ComputerWinkel.nl spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of

andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

 

Artikel 4. Verplichtingen Opdrachtgever

4.1. Opdrachtgever stelt NieuweComputers.nl en of ComputerWinkel.nl steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.

4.2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van mp3, warez, racistisch, discriminerend en

elk ander materiaal dat wettelijk verboden is. Daarbij inbrepen het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM)

niet toe.

4.3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen

aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan

Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks NieuweComputers.nl en of ComputerWinkel.nl, overige Opdrachtgevers of

internetgebruikers hindert of schade toebrengt. NieuweComputers.nl en of ComputerWinkel.nl zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele

maatregelen.

4.4. Opdrachtgever vrijwaart NieuweComputers.nl en of ComputerWinkel.nl van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever

opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.

4.5. Opdrachtgever zal zich houden aan de Netiquette.

4.6. Zonder toestemming van NieuweComputers.nl en of ComputerWinkel.nl is het Opdrachtgever verboden de door NieuweComputers.nl en of ComputerWinkel.nl verschafte

gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

4.7. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform

bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

4.8. NieuweComputers.nl en of ComputerWinkel.nl heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik

daarvan te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een

verplichting jegens NieuweComputers.nl en of ComputerWinkel.nl niet na komt dan wel in stijd handelt met deze voorwaarden.

4.9. Opdrachtgever is verplicht voldoende materiaal te leveren aan NieuweComputers.nl en of ComputerWinkel.nl en haar voldoende medewerking te

verlenen, zodat het NieuweComputers.nl en of ComputerWinkel.nl mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren.

4.10. Het door Opdrachtgever aan NieuweComputers.nl en of ComputerWinkel.nl geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen

NieuweComputers.nl en of ComputerWinkel.nl en Opdrachtgever.

4.11. Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan NieuweComputers.nl en of ComputerWinkel.nl, dat al het door Opdrachtgever aan NieuweComputers.nl en of ComputerWinkel.nl verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door NieuweComputers.nl en of ComputerWinkel.nl te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

 

 

 

 

 

 

Artikel 5. Offertes

5.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft

NieuweComputers.nl en of ComputerWinkel.nl het recht de prijzen hierover aan te passen.

5.3. Offertes van NieuweComputers.nl en of ComputerWinkel.nl zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn.

Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

 

Artikel 6. Prijzen

6.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

6.2. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van NieuweComputers.nl en of ComputerWinkel.nl zijn onder voorbehoud van

typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

6.3 Genoemde hostingkosten worden per kwartaal in rekening gebracht en dienen ook zo voldaan te worden.

6.4 Opstartkosten zijn eenmalig.

6.5 Meerkosten voor aanvullende opties worden vooraf in rekening gebracht. Wanneer de betaling is voldaan zal

de intergratie van de opties gestart worden.

6.6 Prijzen voor de domeinnaam zijn per jaar en worden ook zo in rekening gebracht.

 

Artikel 7. Levertijd

7.1. De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door NieuweComputers.nl en of ComputerWinkel.nl wordt ontvangen.

7.2. Door NieuweComputers.nl en of ComputerWinkel.nl opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.3. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op

schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 8. Wijziging opdracht

8.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke

omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn

als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig

gefactureerd aan Opdrachtgever.

8.2. Indien NieuweComputers.nl en of ComputerWinkel.nl, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is NieuweComputers.nl en of ComputerWinkel.nl gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

 

Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde

programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan,

berusten uitsluitend bij NieuweComputers.nl en of ComputerWinkel.nl of bij de OpenSource verstrekte software . Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen. Met uitzondering van de OpenSource software, deze mag ,men vrij verstrekken.

9.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere

rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen

omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

9.3. Het is NieuweComputers.nl en of ComputerWinkel.nl toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien NieuweComputers.nl en of ComputerWinkel.nl door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

 

Artikel 10. Ontwikkeling en programmatuur

10.1. NieuweComputers.nl en of ComputerWinkel.nl maakt voornamelijk gebruik van OpenSource Software zoals het webshopsysteem Opencart. Licensies worden verstrekt onder het GNP / GNU License. Dit houdt in dan men de basissoftware van het webshopsysteem vrij mag verstrekken, kopieren e.d.

10.2. NieuweComputers.nl en of ComputerWinkel.nl is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter

&